Casemanagement taakdelegatie

Hoe werken wij?
Recht Door Zee speelt in op de veranderende wensen van de klanten waarbij wij hoge eisen aan onze kwaliteit stellen. Wij zijn pro actief en kijken vooruit, hierbij rekening houdend met de bewegingen in de maatschappij.

Naar schatting is 80% van het verzuim niet medisch. De NVAB vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de balans tussen privé en werk, want daar heeft het niet-medisch verzuim vaak mee te maken. Het gaat daarbij volgens Van Vliet om de relatie tussen werknemer en werkgever; de werkdruk is bijvoorbeeld te hoog, de verhoudingen zijn slecht of er wordt gepest op het werk. Ook spelen privéproblemen vaak een rol bij ziekteverzuim, bijvoorbeeld als iemand in een scheiding ligt, intensief mantelzorg of schulden heeft.

De geregistreerde casemanagers (specialisatie Taakdelegatie) van Recht Door Zee werken onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Conform de leidraad van de NVAB is de bedrijfsarts voor wat betreft de ziekteverzuimbegeleiding verantwoordelijk voor “het geheel van de arbeidsgezondheidskundige advisering, de afstemming van de diverse onderdelen daarvan en de daarop gebaseerde adviezen aan werkgever en werknemer.”

De werkgever heeft juridisch gezien de regie over het ziekteverzuimproces conform de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar. Voor medisch inhoudelijke advisering is de werkgever aangewezen op de adviezen van een bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan een deel van diens taken delegeren. Hij geeft de gedelegeerde in dat geval niet alleen de bevoegdheid die taken te verrichten, maar ook de verantwoordelijkheid voor een goede uitoefening van die taken (bron leidraad casemanagement bij ziekteverzuim NVAB).

Maatwerkregeling
Recht door Zee werkt volgens de maatwerkregeling. Dat betekent, dat het dienstverleningspakket in overleg met u zo wordt samengesteld, dat het optimaal past bij uw organisatie. De betrokken zelfstandige deskundige professionals zullen intensief met uw organisatie samenwerken. Een samenwerking met een geregistreerde bedrijfsarts, hetgeen conform Arbowet verplicht is, en een specialist taakdelegatie maken hier onderdeel van uit.

De werkafspraken worden vastgelegd in een maatwerkovereenkomst, een basis contract, een bewerkersovereenkomst en een Service Level Agreement.

Taakdelegatie
Bij taakdelegatie werken casemanager en bedrijfsarts optimaal samen om ervoor te zorgen dat een werknemer altijd kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. Casemanagement onder taakdelegatie (of ‘verlengde arm’) wint snel aan populariteit. Ontwikkelingen in de markt werken daaraan mee: er ontstaat een tekort aan bedrijfsartsen en de druk op de agenda van de bedrijfsartsen neemt toe door meer aandacht voor preventie en de second opinion. Bovendien wordt de rol van de bedrijfsarts benadrukt vanuit de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor taakdelegatie gelden echter wel strikte randvoorwaarden en spelregels. Vandaar dat de casemanagers taakdelegatie als specialisme is ondergebracht in het Register Specialistisch Casemanagement.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft in haar richtlijnen 7 voorwaarden voor Taakdelegatie.

 1. De gedelegeerde dient voldoende te zijn opgeleid en bekwaam te zijn;
  2. De bedrijfsarts heeft kennis en vaardigheden getoetst;
  3. Er zijn functiegerichte werkprotocollen en daarnaast moet er altijd een mogelijkheid blijven om de
  bedrijfsarts te consulteren;
  4. In individuele gevallen kunnen de grenzen van delegatie in nadere werkafspraken worden vastgelegd;
  5. Er is structureel overleg tussen gedelegeerde en bedrijfsarts;
  6. Overleg, toetsing en overname van de gevalsbehandeling door de bedrijfsarts zijn altijd mogelijk;
  7. De werknemer is ingelicht over het delegeren, de eindverantwoordelijkheid is van de bedrijfsarts.
  De werknemer behoudt de mogelijkheid om de bedrijfsarts te consulteren.

Specialist taakdelegatie
Een Specialist Taakdelegatie werkt onder auspiciën van de arts. De bedrijfsarts draagt, onder strikte voorwaarden, een aantal eigen taken over aan een niet-arts. De eindverantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding blijft echter bij de bedrijfsarts.

De casemanagers van Recht Door Zee zijn aangesloten bij, en werkzaam volgens de beroepscode van de beroepsvereniging van register case- en caremanagers www.rnvc.nl en het Register Specialistisch Casemanagement en hebben de opleiding Casemanager Taakdelegatie gevolgd.

BIG geregistreerd bedrijfsarts
De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor het medisch objectiveren van het verzuim van uw medewerker. Stelt de functionele mogelijkheden en beperkingen van uw medewerker vast. De bedrijfsarts begeleidt uw medewerker conform de Wet Verbetering Poortwachter en stelt in dit kader na uiterlijk 6 weken verzuim een probleemanalyse op. De bedrijfsarts vraagt medische informatie op bij specialisten, adviseert omtrent inzet van interventionisten teneinde het verzuim van uw medewerkers te bekorten. Mits medisch noodzakelijk worden alle vervolgconsulten in overleg met werkgever uitgevoerd.